• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته شانزدهم - 16تا 22 دی 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته پانزدهم - 9 تا 15 دی 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهاردهم - 2 تا 8 دی 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سیزدهم - 25 آذر تا 1 دی 96
    • اخبار خشکسالی