• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته هفتم - 13 تا 19 آبان 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته ششم - 6 تا 12 آبان 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته پنجم -29 مهر تا 5 آبان 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهارم 22 تا 28 مهر 96
    • اخبار خشکسالی