• تاریخ انتشار: 1396/05/29
     تعداد بازدید: 1131
     مشارکت علمی مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور در چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

     مشارکت علمی مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور در چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

      رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور مطابق روال سال های اخیر و بنا به دعوت دبیرخانه کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE به طور فعال در جلسات دبیرخانه علمی کنفرانس مذکور حاضر و طی آن نسبت به تبین جایگاه علمی سازمان در مباحث مربوط مدیریت بحران در مخاطرات جوی و اقلیمی اقدام نمودند.


      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: