• تاریخ انتشار: 1396/10/11
     تعداد بازدید: 675
     اطلاعیه

     اطلاعیه

      به استحضار کاربران محترم می رساند نظر به کم بارشی های اخیر کشور و محدودیت های دریافت بارش در برخی از استان ها و با توجه به لزوم بررسی شرایط بارشی کشور طی سال های متوالی اخیر، این مرکز مبادرت به تهیه جدول مجموع بارش  های امسال، دوساله، و سه ساله اخیر و مقایسه آنها با دوره های مشابه طی بلندمدت نموده که به عنوان یگ برگه جدید در بولتن روزانه اضافه گردیده است.

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: