• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته دوم 15 تا 21 مهر 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته دوم 8 تا 14 مهر 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته یکم 1 تا 7 مهر 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته پنجاه و دوم- 23تا 31شهریور96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته پنجاه و یکم- 16تا 22شهریور96
    • اخبار خشکسالی