• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و هفتم- 19 تا 25 مرداد 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و ششم - 12 تا 18مرداد 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و پنجم - 5 تا 11 مرداد 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و چهارم - 29 تیر تا 4 مرداد 96
    • اخبار خشکسالی