• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سی و هفتم- 19 تا 25 خرداد 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سی و هفتم- 12 تا 18 خرداد 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سی و ششم- 5 تا 11 خرداد 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سی و پنجم- 29 اردیبهشت تا 4 خرداد 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سی و چهارم - 22 تا 28 اردیبهشت 97
    • اخبار خشکسالی