• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته پنجاه و یکم- 16تا 22شهریور96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته پنجاهم- 9 تا 15شهریور96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و نهم- 2 تا 8 شهریور96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و هشتم- 26 مرداد تا 1 شهریور 96
    • اخبار خشکسالی