• بولتن فصلنامه
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - پائیز 95
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - زمستان 95
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - بهار 96
    • اخبار خشکسالی