• دهک ها
     نقشه های پایش خشکسالی با شاخصDAHAK در بازه های زمانی مختلف منتهی به تیر 96 ( زیر لایه حوضه ای)
     نقشه های پایش خشکسالی با شاخص DAHAK در بازه های زمانی مختلف منتهی به تیر 96( زیر لایه استانی)
     نقشه های پایش خشکسالی با شاخص DAHAK در بازه های زمانی مختلف منتهی به اردیبهشت 96 ( زیر لایه استانی)
     نقشه های پایش خشکسالی با شاخصDAHAK در بازه های زمانی مختلف منتهی به اردیبهشت 96 ( زیر لایه حوضه ای)
     نقشه های پایش خشکسالی با شاخصDAHAK در بازه های زمانی مختلف منتهی به فروردین 96 ( زیر لایه حوضه ای)
     نقشه های پایش خشکسالی با شاخص DAHAK در بازه های زمانی مختلف منتهی به فروردین 96( زیر لایه استانی)