• دهک ها
     نقشه های پایش خشکسالی با شاخصDAHAK در بازه های زمانی مختلف منتهی به اسفند 95 ( زیر لایه حوضه ای)
     نقشه های پایش خشکسالی با شاخصDAHAK در بازه های زمانی مختلف منتهی به اسفند 95 ( زیر لایه استانی)
     نقشه های پایش خشکسالی با شاخصDAHAK در بازه های زمانی مختلف منتهی به بهمن 95 ( زیر لایه استانی)
     نقشه های پایش خشکسالی با شاخصDAHAK در بازه های زمانی مختلف منتهی به بهمن 95 ( زیر لایه حوضه ای)
     نقشه های پایش خشکسالی با شاخصDAHAK در بازه های زمانی مختلف منتهی به دی 95 ( زیر لایه حوضه ای)
     نقشه های پایش خشکسالی با شاخصDAHAK در بازه های زمانی مختلف منتهی به دی 95 ( زیر لایه استانی)