• PN
     نقشه های پایش خشکسالی با شاخص pn فروردین 96
     نقشه های پایش خشکسالی با شاخص pn اسفند 95
     نقشه های پایش خشکسالی با شاخص pn بهمن 95
     نقشه های پایش خشکسالی با شاخص pn دی 95
     نقشه های پایش خشکسالی با شاخص pn پائیز95