• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 961030
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته شانزدهم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی آذر 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی آبان 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی مهر 96
    • دما بصورت فصلی
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی پاییز 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی تابستان 96
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی سال95-96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,084,082
     تعداد بازدید امروز : 5,343
     تعداد بازدید دیروز : 4,801
     تعداد بازدید هفته : 5,343
     تعداد بازدید این ماه : 94,361