• اقدامات استان ها
     سخنرانی آقای دکتر شاهرخ فاتح در دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران ( شهر کرد 20 و 21 تیرماه 1396)
     سخنرانی آقای دکتر شاهرخ فاتح در کارگاه آموزشی مدیریت بحران استان کرمان بخش سوم
     سخنرانی آقای دکتر شاهرخ فاتح در کارگاه آموزشی مدیریت بحران استان کرمان بخش دوم
     سخنرانی آقای دکتر شاهرخ فاتح در کارگاه آموزشی مدیریت بحران استان کرمان بخش اول
     سخنرانی آقای دکتر فرخ نیا در کارگاه آموزشی مدیریت ریسک خشکسالی در سازمان هواشناسی