• بولتن هفتگی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته بیست و یکم - 21 تا 27 بهمن 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته بیستم - 14 تا 20 بهمن 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته نوزدهم - 7تا 13 بهمن 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته هجدهم - 30 دی تا 6 بهمن 96
     بولتن هفتگی خشکسالی
    • ماهانه
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی دی 96
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی آذر 96
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی آبان 96
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی مهر 96
    • فصلی
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - تابستان 96
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - بهار 96
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - پائیز 96
    • ویژه
     بولتن روزانه 961119
     بولتن روزانه 961116
     بولتن روزانه 961202
     بولتن روزانه 961113
     بولتن روزانه 961120
    • اخبار خشکسالی