• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سی و نهم - 25 تا 31 خرداد 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سی و هشتم - 18تا 24 خرداد 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سی و هفتم- 11 تا 17خرداد 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سی و ششم- 4 تا 10 خرداد 96
    • اخبار خشکسالی