• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته هفدهم - 23 تا 29 دی 95
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته شانزدهم - 16 تا 22 دی 95
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته پانزدهم - 9 تا 15 دی 95
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهاردهم - 2 تا 8 دی 95
    • اخبار خشکسالی