• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته بیست و ششم - 26 اسفند تا 2 فروردین 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته بیست و پنجم - 19 تا 25 اسفند 95
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته بیست و چهارم - 12 تا 18 اسفند 95
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته بیست و سوم - 5 تا 11 اسفند 95
    • اخبار خشکسالی