• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته یازدهم - 11 تا 17 آذر 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته دهم - 4 تا 10آذر 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته نهم - 27 آبان تا 3 آذر 96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته هشتم - 20 تا 26 آبان 96
    • اخبار خشکسالی