• بولتن ماهانه
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی شهریور 96
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی مهر 96
    • اخبار خشکسالی