• بولتن ماهانه
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی خرداد 96
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی تیر 96
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی مرداد 96
    • اخبار خشکسالی