• بولتن ماهانه
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی خرداد 96
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی اردیبهشت 96
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی فروردین 96
    • اخبار خشکسالی