• بولتن ماهانه
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی آبان 95
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی- مهر 95
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی آذر 95
    • اخبار خشکسالی