• پیش بینی فصلی
          پیش بینی فصلی صادر شده در مرداد 96
        • اخبار خشکسالی