• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سی و چهارم - 22 تا 28 اردیبهشت 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سی و سوم- 15 تا 21 اردیبهشت 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سی و دوم- 8 تا 14 اردیبهشت 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سی و یکم- 1 تا 7 اردیبهشت 97
    • اخبار خشکسالی