• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته پنجاه و دوم- 23تا 31شهریور96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته پنجاه و یکم- 16تا 22شهریور96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته پنجاهم- 9 تا 15شهریور96
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و نهم- 2 تا 8 شهریور96
    • اخبار خشکسالی