• بولتن ماهانه
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی مهر 96
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی آبان 96
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی آذر 96
    • اخبار خشکسالی