• بولتن ماهانه
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی فروردین 97
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی آذر 96
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی بهمن 96
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی اسفند 96
    • اخبار خشکسالی