• بارش بصورت روزانه
     نقشه های بارش 970401
    • بارش بصورت هفتگی
     نقشه بارش هفته سی و هشتم
    • بارش بصورت ماهانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) اردیبهشت 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی)اردیبهشت 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) فروردین 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) فروردین 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای)اسفند 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) اسفند 96
     نقشه های برف بهمن 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) بهمن 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) بهمن 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) دی 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) دی 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) آذر 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) آذر 96
    • بارش بصورت فصلی
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) زمستان 96
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان 96
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان پائیز 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) پائیز 96
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) تابستان 96
    • بارش بصورت سالانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) سال زراعی 95- 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) سال زراعی 95- 96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,480,567
     تعداد بازدید امروز : 1,221
     تعداد بازدید دیروز : 1,916
     تعداد بازدید هفته : 1,221
     تعداد بازدید این ماه : 3,137